Firmakaupan käyttöehdot, tausta ja toimintatapa
Jättämällä ilmoituksen Firmakauppa.fi –palveluun, ilmoituksen jättäjä hyväksyy käyttöehdot. Lue käyttöehdot huolellisesti.


TAUSTA JA TOIMINTATAPA

Firmakauppa.fi on Suomen Yrityskaupat Oy:n tuottama ja ylläpitämä ilmaispalvelu, jonka tavoitteena on edesauttaa kaikkein pienimpien yritysten omistajanvaihdoksia. Ilmoitusten jättö on ilmaista sellaisissa kohteissa, joiden hintapyyntö on enintään 200 000 euroa. Sitä arvokkaimmille kohteille ilmoitusten jättö on maksullista. Kaikille ilmoittajille ilmoituksen hallinta, lukeminen ja ilmoituksista lisätietopyyntöjen tekeminen on ilmaista. Alan suurimpana toimijana kykenemme tarjoamaan tälle kohderyhmälle saman valtakunnallisen näkyvyyden kuin isoimmillekin yrityksille. Ilmoitukset ovat alle 200 000 euron arvoisille yrityksille ilmaisia, koska haluamme olla aidosti auttamassa tämä tärkeän yrittäjäjoukon omistajanvaihdoksia. Palvelu on rakennettu helpoksi käyttää itsepalveluperiaatteella. Jos oma osaaminen ei kuitenkaan riitä, palvelusta löytyy helposti asiantuntija-apua, jonka puoleen voi kääntyä.

Firmakaupassa julkaistaan vain ilmoituksia, jotka koskevat yrityksen tai sen osan myyntiä tai ostoa. Firmakauppa.fi -sivustoa ja siinä olevia ilmoituksia julkaistaan myös muilla sivustoilla, jos palvelun tuottaja näkee sen tarpeelliseksi edesauttaakseen ilmoittajan tavoitetta löytää ostaja tai ostettava kohde.

Ilmoittaja hallinnoi ilmoitusta itse. Kun ilmoittaja on laatinut ilmoituksen, hänelle lähetetään sähköpostiin vahvistusviesti. Ilmoittaja aktivoi käyttöoikeutensa klikkaamalla vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Ilmoittaja voi poistaa ilmoituksen koska tahansa, muuten ilmoitus on voimassa yhden vuoden ajan sen julkaisusta lähtien.

Kaikki ilmoitukset oikoluetaan ennen niiden julkaisemista. Oikoluvussa valvotaan ilmoitusten asiallisuutta ja julkaisukelpoisuutta. Ilmoituksia, joissa omistajanvaihdoksen hinta on yli 200 000 euroa, ei julkaista ilmaiseksi. Mikäli julkaisulle ole estettä, ilmoitus julkaistaan oikoluvun jälkeen ilman ilmoittajan eri hyväksyntää. Ilmoittaja saa julkaistusta ilmoituksesta viestin sähköpostiin. Ilmoittaja vastaa myös oikoluetusta ja sen yhteydessä mahdollisesti muokatusta ilmoituksesta. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy oikoluettua versiota, tulee tämän poistaa ilmoitus itse tai tehdä siihen haluamansa muutokset. Muussa tapauksessa muutokset katsotaan ilmoittajan hyväksymiksi. Aina kun ilmoitusta muutetaan, se poistuu näkyvistä, kunnes se on oikoluettu.

Ilmoittajalla on kaksi tapaa pitää yhteyttä ilmoituksen vastaajiin, ilmoittajan on valittava näistä jompikumpi. Ensimmäisen tavan mukaan ilmoittajan yhteystiedot lähetetään automaattisesti kaikille ilmoituksesta lisätietoja kysyneille. Toisen tavan mukaa kyselijöille ei toimiteta ilmoittaja yhteystietoja vaan viesti, jossa kerrotaan, että ilmoittaja on tarvittaessa yhteydessä. Molemmissa tapauksissa kyselijän tiedot toimitetaan sellaisenaan ilmoituksen jättäjälle.


FIRMAKAUPPA-VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1 YLEISTÄ

 • 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Suomen Yrityskaupat Oy:n (jäljempänä ”Yritys”) osoitteessa www.firmakauppa.fi tarjottaman yritysvälityspalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Palveluun sovelletaan lisäksi Suomen Yrityskaupat Oy:n Palvelua koskevaa tietosuojaselostetta. Palvelun käyttäjä (”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi.
 • 1.2 Yrityksellä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja tai Palvelua. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla Yrityksen sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja Käyttöehtoja.

2 PALVELUN KUVAUS

 • 2.1 Palvelun tarkoituksena on tuottaa välityspalvelu ja alusta, jonka avulla voidaan itsepalveluperiaatteella ilmoittaa yritys myytäväksi ja toisaalta etsiä ostettavia yrityksiä ja ilmoittaa halusta ostaa tietynlainen yritys. Palvelun tarkoituksena on välittää kohdeyrityksen sekä myyjän ja ostajan tietoja toisilleen edellä mainitussa tarkoituksessa.
 • 2.2 Palvelussa olevien myytävänä olevien yritysten yritystä kuvaavien perustietojen tarkastelu (yrityksen nimi, toimiala, sijainti, henkilöluku, liikevaihto, hintapyyntö ja taseen loppusumma) ei vaadi erillistä tunnistautumista. Vastaavasti yrityksen ostoilmoitusta koskevia edellä mainittuja tietoja (lukuun ottamatta yrityksen nimeä) voi tarkastella ilman tunnistautumista.
 • 2.3 Käyttäjä valitsee Palvelussa haluttavan yhteydenottotavan sitä varten, mikäli toinen Käyttäjä (myyjä tai ostaja) haluaa ottaa yhteyttä Käyttäjään. Käyttäjä voi valita, että hänen tietonsa voidaan lähettää suoraan toiselle Käyttäjälle (myyjä tai ostaja) tai että Käyttäjä on itse yhteydessä toiseen Käyttäjään (myyjään tai ostajaan).
 • 2.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että Yritys ei ole Palvelun kautta tehtyjen yrityskauppojen osapuoli, vaan toimi ainoastaan välityspalvelun tarjoajana.
 • 2.5 Palvelun käyttäminen on maksutonta, ellei näistä Käyttöehdoista muuta johdu.

3 KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN

 • 3.1 Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja lain sallimissa rajoissa. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttöoikeus ei sisällä oikeutta Palvelun ohjelmistoon (lähdekoodi).
 • 3.2 Käyttäjän Yritykseltä mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet, kuten käyttäjätunnus, ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset, säilyvät Yrityksen omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun on päättynyt. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien edellä mainitut tunnisteet) kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta.

4 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

 • 4.1 Käyttäjä tiedostaa käyttävänsä Palvelua täysin omalla vastuullaan lain mahdollistamassa laajuudessa. Yritys ei vastaa Palvelun sisällöstä, sen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä, lukuun ottamatta sen Palveluun itse tuottamaa sisältöä.
 • 4.2 Käyttäjätunnukset ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Yritykselle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
 • 4.3 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista.
 • 4.4 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palveluun ei saa syöttää muita kuin oikeita ja todellisia tietoja.
 • 4.5 Käyttäjällä tulee olla oikeus tietojen antamiseen. Käyttäjä vastaa siitä, että tällä on valtuutus kaikilta niiltä tahoilta, joiden tietoja hän Palveluun syöttää.
 • 4.6 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Yrityksen tai kolmannen tahon oikeuksia loukaten. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelun kautta tietoja, jotka rikkovat kolmannen osapuolen omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista taikka Yritykselle, muille Käyttäjille tai kolmannelle taholle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä tai muuta kohtuutonta haittaa Palveluun, muille Käyttäjille tai kolmannelle taholle. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan välillisistä ja välittömistä vahingoista Yritykselle ja kolmansille osapuolille.

5 VASTUUNRAJOITUKSET

 • 5.1 Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ilman mitään takuuta.
 • 5.2 Yritys pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Yritys ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä käytettävissä. Yritys ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.
 • 5.3 Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja/tai hallinnoimille verkkosivustoille. Yritys ei ole vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustosta eivätkä sellaisella verkkosivustolla olevat materiaalit ja sisällöt ole Yrityksen hallinnassa.
 • 5.4 Yritys ei vastaa Palvelun kautta välitettävän tiedon sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Yrityksen itse tuottamaa tietosisältöä. Yritys ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden virheettömyydestä, oikeellisuudesta taikka laillisuudesta.
 • 5.5 Yritys ei vastaa siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen lisäämään tarvittavat tiedot Palveluun. Käyttäjä hyväksyy, että Yritys ei pysty tarkistamaan Käyttäjätietoja eikä vastaa kenenkään Käyttäjätietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat.
 • 5.6 Yrityksellä on oikeus poistaa ilman vahingonkorvausvastuuta Palvelusta aineisto, joka Yrityksen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Yritykselle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
 • 5.7 Yrityksellä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
 • 5.8 Yrityksellä on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta Käyttäjälle lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin Yritys ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.
 • 5.9 Yritys ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä Käyttäjälle tai kolmansille aiheutuvasta välittömistä tai välillisestä vahingosta.

6 KÄYTTÄJIEN TIETOJEN KÄSITTELY

 • 6.1.1 Yrityksellä on oikeus oikolukea kaikki Palveluun kirjattu. Yrityksellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta korjata syötetyissä tiedoissa olevat selvät asia-, kirjoitus- ja kielioppivirheet.
 • 6.1.2 Yrityksellä on oikeus välittää Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot toiselle Käyttäjälle (myyjä tai ostaja). Tiedot välitetään siten ja sellaisena kuin Käyttäjä on ne Palveluun syöttänyt.
 • 6.2 Yrityksellä on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen sekä Yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.
 • 6.2.1 Yrityksellä on oikeus säilyttää Palvelussa olevat Käyttäjän tallentamat tiedot ja niiden perustella syntyneet dokumentit Yrityksen määrittelemällä tavalla myös Käyttäjän lopetettua Palvelun käytön ja välitystoimeksiannon tultua suoritetuksi.

7 SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN JA LUOVUTTAMISEEN SEKÄ TIETOSUOJA

 • 7.1 Yritys noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Palvelua koskeva tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://www.firmakauppa.fi/info/tietosuojaseloste. Hyväksyessään nämä Käyttöehdot Käyttäjä vahvistaa samalla tutustuneensa tietosuojaselosteen sisältöön.
 • 7.2 Palvelun Käyttäjä antaa nämä Käyttöehdot hyväksyessään yksiselitteisen suostumuksensa siihen, että Käyttäjän nimi, osoite, puhelin- ja telefaksinumero ja sähköpostiosoite luovutetaan Palveluntarjoajalta Palvelun muille käyttäjille (myyjä/ostaja) Palvelun tuottamisen tarkoituksess. Palvelun Käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan peruuttaa tämän antamansa suostumuksen, ja peruuttamistilanteessa Käyttäjän tulisi olla yhteydessä tietosuojaselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Lisäksi Käyttäjä vakuuttaa, että sillä on laillinen oikeus ja tarvittaessa muiden asiaan liittyvien henkilöiden suostumus kyseisten muiden asiaan liittyvien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn, siirtämiseen ja luovuttamiseen Palveluun ja Palveluntarjoajalle sekä osana Palvelua mahdollisesti edelleen muille tahoille.
 • 7.3 Henkilötietojen käsittely Käyttäjän puolesta ja lukuun (kohdat 7.3–7.6). Siltä osin kuin Käyttäjä lisää valitsemiaan tietoja Palveluun niiden välittämiseksi edelleen Käyttäjän valinnan mukaisesti Palvelun muille käyttäjille (myyjä/ostaja), ja Palveluntarjoaja vain välittää kyseiset tiedot tämän Käyttäjän antaman toimeksiannon mukaisesti Käyttäjän valinnan mukaisesti Palvelun muille käyttäjille (myyjä/ostaja), Palveluntarjoaja toimii Käyttäjän puolesta ja lukuun Käyttäjän henkilötietojen käsittelijänä. Käyttäjä on vastuussa kyseisistä Palveluun lisäämistään tiedoista ja sitoutuu noudattamaan kaikkia tietosuojalainsäädännön mukaisia velvollisuuksia. Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely ja tietosuoja on järjestetty tietosuojalainsäädännön ja mahdollisesti sovellettavan muun erityislainsäädännön mukaisesti.
 • 7.4 Sellainen Käyttäjä, joka Palvelua hyödyntäessään on rekisterinpitäjän asemassa, vastaa Palveluntarjoajan Palvelua hyödyntäessään siitä, että henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sekä muut mahdolliset sen Palveluntarjoajalle antamat ohjeet ovat tietosuojalainsäädännön mukaisia ja täyttävät tietosuojalainsäädännön sekä muun mahdollisesti sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Jos kyseiset ohjeet tai niiden mukainen Palveluntarjoajan suorittama henkilötietojen käsittely ei vastaisi tietosuojalainsäädäntöä tai muuta mahdollisesti sovellettavaa lainsäädäntöä, Käyttäjä olisi tällaisesta tilanteesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista vaatimuksista ja vahingoista yksin vastuussa.
 • 7.5 Palveluntarjoaja ei käsittele Käyttäjän kohdassa 7.3 mainittuja henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Käyttäjän mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamisen yhteydessä käsitellessään henkilötietoja Käyttäjän puolesta ja lukuun. Palveluntarjoajalla on velvollisuus sitouttaa alihankkijat, jotka henkilötietojen käsittelijöinä käsittelevät Käyttäjän henkilötietoja Käyttäjän puolesta ja lukuun, tässä kohdassa 7 kuvattuihin henkilötietojen käsittelijää koskeviin velvollisuuksiin.
 • 7.6 Sellainen Käyttäjä, joka Palvelua hyödyntäessään on rekisterinpitäjän asemassa, on vastuussa tietovuodoista ja muista henkilötietojen tietoturvaloukkauksista sekä niiden seurauksista ja mahdollista vahingoista, ja Käyttäjän on tehtävä tietosuojalainsäädännössä kuvatut ilmoitukset niitä koskevien vaatimusten mukaisesti ja määräajassa sekä suorittava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskevat velvollisuudet. Palveluntarjoajan on ilmoitettava kirjallisesti esimerkiksi sähköpostia käyttäen henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Käyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. Palveluntarjoaja antaa mahdollisuuksien mukaan Käyttäjälle tietoja henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta kuten esimerkiksi kuvaa henkilötietojen tietoturvaloukkausta, sen todennäköisiä seurauksia ja antaa toimenpide-ehdotuksia.

8 IMMATERIAALIOIKEUDET

 • 8.1 Yritys omistaa kaikki Palvelun ja sen osien oikeudet (mm. tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet). Yritys pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet.
 • 8.2 Käyttäjällä ei ole ilman Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa aineistoa.

9 MAKSULLISET PALVELUT


MAKSULLISTEN PALVELUJEN TOIMITUSEHDOT

Nämä toimitusehdot täydentävät ja ovat kiinteä osa Palvelun käyttöehtoja maksullisten palvelujen osalta.

Verkkokaupan yhteystiedot

Firmakauppa.fi – Suomen Yrityskaupat Oy (1056245-3)

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 010 2864 008

Postiosoite: Kauppiaskatu 9 B a 20100 Turku

Maksullisen ilmoituksen tilaaminen

Ilmoitus on maksullinen, jos ilmoituksessa olevien myytävien kohteiden yhteenlaskettu hintapyyntö ylittää 200.000 euron rajan. Ilmoituksen tilaus tehdään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, palvelun käyttöehdot, tuotteiden hinnat sekä muut kulut.

Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut palvelut sekä hinta. Maksullinen lisänäkyvyys astuu voimaan maksun jälkeen.

Maksaminen

Verkkokaupan maksupalvelun tarjoajana toimii Stripe.
Verkkokaupassa maksuvaihtoehtoina on Visa ja MasterCard-korttimaksut. Korttimaksut veloitetaan välittömästi maksun hyväksymisen yhteydessä. Kaikki verkkokaupassa myytävät palvelut sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Palautukset

Koska ilmoituksen tekeminen tai lisänäkyvyyden ostaminen on palveluluonteinen tuote, sillä ei ole palautusoikeutta. Mahdollisissa ongelmatilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen maksullisen ilmoituksen oikolukua tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse. Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydystä maksullisesta palvelusta näyttää ilmoitus, joka ei kuitenkaan koskaan ylitä ilmoituksesta maksettavaa hintaa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä verkkokauppamme asiakaspalveluun. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

10 MUUT EHDOT

 • 10.1 Koko sopimus
 • 10.1.1 Nämä Käyttöehdot muodostavat koko Käyttäjän ja Yrityksen välisen Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen ja korvaavat mahdolliset aiemmat Palvelun käyttöä koskevat sopimukset Käyttäjän ja Yrityksen välillä.
 • 10.2 Sopimuksen siirtäminen
 • 10.2.1 Yrityksellä on oman harkintansa mukaan oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle taholle ilmoittamalla tästä Käyttäjälle Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.
 • 10.3 Ylivoimainen este
 • 10.3.1 Yritys ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
 • 10.4 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 • 10.4.1 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Yrityksen ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

11 YHTEYSTIEDOT

 • 11.1 Palvelua hallinnoi ja tarjoaa Suomen Yrityskaupat Oy.
  Mahdolliset yhteydenotot koskien Käyttöehtoja voi osoittaa osoitteeseen [email protected] .